Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde sosyal medyada belediyemiz şirketleri ile ilgili yer alan bazı eksik ve hatalı bilgiler üzerine iş bu basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ne göre ‘Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.’ Kanunun verdiği bu yetkiye istinaden Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Belediye şirketleri’ kurulmuş ve kendi alanlarında faaliyete başlamıştır. Bu ‘şirketler’ belediye başkanının şirketleri değildir, bu şirketler Sayıştay denetimine tabi kamu şirketleridir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 394. Maddesi’ne göre ‘Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.’ Aynı kanunun 408. Maddesi’ne göre de ‘Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları’ Genel Kurulun görevidir. Demek ki yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücret almaları kanun gereğidir. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 365. Maddesi’ne göre ‘Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.’ Yönetme ve temsil etme görevini sürdürenlerin bu görev karşılığında ücret almaları en tabii haklarıdır. Görüldüğü gibi uygulama usule, yasaya ve teamüllere uygundur. Uygulama ülkemizdeki tüm belediyelerde geçmişten beri uygulanmaktadır. Kamu şirketlerinde birden fazla huzur hakkı Maliye Bakanlığı’nca yasaklanmıştır. Bu sebeple bir yönetici, birden fazla şirkette yönetim kurulu üyeliği yapabilir ancak bir şirketten huzur hakkı alabilir. Belediyemizin uygulamaları da bu yöndedir. Nitekim belediyemizin genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve diğer görevliler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre birden çok şirkette görev yapmalarına rağmen, sadece bir şirketten huzur hakkı almaktadırlar. Birden çok şirketten huzur hakkı almaları mümkün değildir. Diğer yönetim kurulu üyeliklerini ücretsiz yapmaktadırlar. Şirketlerin muhasebe kayıtlarında da bu durum görülmektedir. Bu hususta sosyal medyada yer alan bilgiler eksik ve yanlış bilgilerdir. Aksini iddia edenler Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edebilirler. Hakkımızda yalan ve iftira niteliğinde yayın yapanlara karşı asla müsamahakâr davranılmayacak, hukuki tüm yollar sonuna kadar kullanılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”